Att bo i förening innebär för alla boende att man samverkar inom föreningen för att uppnå en bra boendemiljö.

Det innebär också att man inte kan göra hur som helst med sin lägenhet eller sin utemiljö.

En välskött förening är till stor nytta för alla medlemmar och ökar föreningens attraktivitet och trivsel. Den dag man vill avyttra sin bostadsrätt återspeglas det i att fler kommer att vara intresserade att köpa den.

 

Riktlinjer för boende i Brf Julivallen

Men det är en del att hålla reda på --- det mesta är självklart, som till exempel att man inte ska bedriva sitt boende så att andra medlemmar blir störda och reagerar med berättigade klagomål.

Annat kan vara lite knepigare, som vad man som medlem ska sköta och underhålla i lägenheten och vad föreningens gemensamma ansvar omfattar.

 

Riktlinjer Brf Julivallen försöker att klargöra detta.

 

BOSTADSRÄTTSHAVARENS ANSVAR


I badrum, duschrum och tvättstuga svarar bostadsrättshavaren därutöver bland annat även för:

fuktisolerande skikt

inredning och belysningsarmaturer

vitvaror och sanitetsporslin och att rensa vattenlås 

elektrisk golvvärme i badrum

klämring till golvbrunn, att rensa golvbrunn och vattenlås 

tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning

kranars och avstängningsventilers korrekta funktion

att huvudvattenkranen manövreras minst en gång per år för att förhindra att den kärvar

elektrisk handdukstork

 

I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrättshavaren för all inredning och utrustning såsom bland annat:

vitvaror

köksfläkt och regelbunden rengöring av dess filter

att rensa vattenlås

diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning

kranars och avstängningsventilers korrekta funktion

På altan och yta på entrésidan:

Renhållning och snöskottning samt halkbekämpning på plattorna. Gångbana och ut till 1 m utanför tomtgräns ska hållas snö– och isfri. Halkar någon kan du bli ansvarig.

tillse att avledning för dagvatten inte hindras, att lövsilar i stuprör rensas vid behov

 

Felanmälan

Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i lägenhetsutrustning som föreningen svarar för.

Anmälan ska göras utan dröjsmål till styrelsen via formuläret här 

 

 

Staket och spaljéer

Staket får uppföras. Överenskommelse med grannen krävs för staket i gräns mot denne.

Staket ska utformas med högsta höjd 120 cm och med utformning som spaljéer mellan lägenheterna eller de runt avfallsbehållarna.

På gavellägenheter utformas staket på fria sidan av altanen på samma sätt som den motstående. Tänk på att bygglov kan krävas!

 

Altaner

Trädäck får byggas ut med samma utförande som det ursprungliga. Höjd över markyta på sluttande ytor skall rådgöras med styrelsen. Informera och rådgör med dina grannar i god tid innan!

 

Markiser

Markiser får sättas upp på altansidan. För att få ett enhetligt utseende har markistyp, färg och leverantör fastställts av styrelsen. Montering skall göras fackmannamässigt av styrelsegodkänd montör. Se separat meddelande utsänt 2020-01-31. För markiser över övriga fönster gäller samma regler, kontakta styrelsen.

 

Tegelfasader

Det är inte tillåtet att borra i tegelstenarna. Krokar m.m. får fästas i fogarna efter anmälan och samråd med styrelsen.

   

Störningar - Grillning och ljudnivåer m.m.

På första sidan i Riktlinjerna nämndes ”att man inte ska bedriva sitt boende så att andra medlemmar blir störda”.

Att grilla är trevligt men tänk på att grillosen inte blir en olägenhet på grannarnas uteplats. Använd inte tändvätska utan använd andra metoder för att tända grillen!

Ha gärna en härlig fest men tänk på ljudnivåer, speciellt ute, och vad klockan är. Informera grannar eller bjud in dom! 


Styrelsen

Den styrelse som du valt vid den årliga föreningsstämman arbetar för att vår förening ska vara bra att bo i.

Mycket tid läggs ner för att vi ska ha en bra ekonomi och miljö, alla fel som upptäcks under garantitiden måste handläggas och åtgärdas av entreprenören.

Varje år ska något av föreningens lån läggas om, vilket innebär förhandlingar med flera olika långivare behöver göras för att få absolut bästa villkor.

Du kan genom att lägga motioner till föreningsstämman utveckla föreningen men också genom att kontakta styrelsemedlemmarna.

Vilka som ingår i styrelsen och hur du når dem kan du se på  vår hemsida brfjulivallen.se

Du kan säkert tillföra föreningen delar av din kompetens för att göra vårt boende ännu bättre, kontakta iså fall styrelsen.

Är du intresserad av styrelsearbete, kontakta valberedningen — se hemsidan.

 

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten i gott skick.

Det gäller även förrådet.

Ansvaret är reglerat stadgarna (jfr Bostadsrättslagens §12).

 

Bostadsrättshavaren svarar i lägenheten för underhåll och reparationer av bland annat:

ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak och den underliggande ytbehandling, som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt

icke bärande innerväggar

till fönster hörande beslag, gångjärn, handtag, låsanordning och tätningslister

till ytter- förråds– eller altandörr hörande beslag, gångjärn, glas, handtag, ringklocka och lås inklusive nycklar. För skada genom inbrott eller annan åverkan på dörren svarar bostadsrättshavaren, motsvarande gäller för altandörr.

till ytterdörrens entrébelysning, altan- och förrådsdörrens utebelysning

innerdörrar, lister och foder

elpanna för värme i golv och radiatorer och beredning av varmvatten

ledningar för vatten och avlopp till de delar dessa är åtkomliga inne i lägenheten

undercentral (säkringsskåp) och därifrån utgående el- och dataledningar, brytare, eluttag och fasta armaturer

ventiler och luftinsläpp

brandvarnare 2 st (innebär regelbunden funktionskontroll samt byte av batteri vid behov)


MER BOSTADSRÄTTSHAVARENS ANSVAR

Tänk på att alla skador på dörrar och fönster, som uppstår genom inbrott, inbrottsförsök eller annan åverkan är bostadsrättshavarens ansvar. Ha en bra försäkring!


Gångarna mellan förråden

Gäller alla lägenheter utom lgh1-5.

Skötsel och underhåll av gångarna beslutas av styrelsen.

Ogräs på utsidan av häck eller staket mot gången ska tas bort av respektive bostadsrättshavare.

 

Uterum och inglasningar

Frågan om eventuella uterum, växthus eller inglasningar är under utredning hos styrelsen.

 

Bostadsrätterna

Föreningen är medlem i Bostadrätterna där du kan få råd och information rörande olika frågeställningar som kan uppkomma samt även lära dig mer om vad det innebär att bo i bostadsrätt.

Inloggningsuppgifter till vår medlemssida har sänts ut i meddelande 2020-01-28.

 

Skötsel av häckar

Ligusterhäckarna som planterats i vår förening är Ligustrum sempervirens, en vintergrön liguster. Vintergrön betyder inte att den behåller bladen året om utan att den fäller bladen sent på vintern eller tidig vår.

Häckar som avgränsar lägenheter mot granne ska skötas i samråd med denne. Ogräs på utsidan av häck mot gång eller trottoar ska tas bort av respektive bostadsrättshavare.

Efter klippning förgrenar sig kvistarna, de blir fler. För att få en tät häck även nertill, bör unga häckplantor klippas in rejält första gången till 20-30 cm över mark. Därefter klipper man in årstillväxten till 15 cm. Klipp inte bort den förgrening som skett efter förra årets klippning. Gör häcken bredare nertill så att hela häcken får ljus.


Klippning av höjd och bredd bör göras på senvintern dvs. slutet av februari och under mars. Trimma häcken kan man göra vid midsommar och senare också i augusti. Liguster tål hård beskärning så tar ni för mycket, kommer den igen, kanske ännu tätare.

Häckarna mår bra av bli gödslade (kogödsel) på våren, viktigt är att den blir vattnad ordentligt om det är långt mellan regndagarna på sommaren.

OBSERVERA! Om man låter häckarna blomma till fröjd för öga och bi, tänk på att ligusterns bär är något giftiga och sitter bekvämt för barn att plocka! Trimmar man efter blomning blir det få bär.

Inga höjdrestriktioner gäller häckarna (i motsats till staket) och får växa till önskad höjd, vilket är precis den höjd som man kommit överens om med grannen på andra sidan.

 

För häckar mot gatumark gäller dock kommunens regler om trottoarbredd och sikttriangeln vid gatuhörn. Maxhöjden där är 80 cm 10 meter in från hörnet.

 

 

Summering

Om oklarhet ändå uppstår, är det enklast att fråga styrelsen. Då kan dessa Riktlinjer Brf Julivallen  förbättras vilket också kommer att ske efterhand som vi lär oss mer om vår förening.

 

Riktlinjer regleras av våra stadgars §56 och §58 och fastställs i styrelsen.

Förslag på ändringar och/eller tillägg välkomnas och kan lämnas till styrelsen.

När Riktlinjer har uppdaterats kommer det att meddelas samtliga bostadsrättshavare och finnas på vår förenings egen hemsida brfjulivallen.se.

För att underlätta skötsel av värmeanläggningen och andra viktiga system har ett särskilt instruktionsblad tagits fram med underhållsrutiner. De hittas även på hemsidan.

I bladet finns också steg-för-steg-åtgärder för att lösa enkla problem när något inte fungerar som det ska.

 

Mycket information återfinns också i huspärmen.